Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych osób które przekażą dane osobowe do Kancelarii Radcy Prawnego Małgorzaty Regulskiej-Cieślak jest radca prawny Małgorzata Regulska-Cieślak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzaty Regulskiej-Cieślak”, ul. Bagatela 10/6, 00-585 Warszawa.

2. W sprawach związanych z danymi osobowymi, o których stanowi pkt 1 proszę kontaktować się z radcą prawnym Małgorzatą Regulską-Cieślak, e-mail: kancelaria@prawna.warszawa.pl tel. 508 644 297.

3. Dane będą przetwarzane w celu realizacji zadań wynikających z zawarcia umowy na realizację usługi prawnej (art. 6 ust. 1 pkt b RODO) lub też na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (za zgodą tej osoby wyrażoną poprzez udostępnienie swoich danych podmiotowi wskazanemu w pkt 1 powyżej). W przypadku nie zawarcia umowy dane będą natychmiast usuwane.

4. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż wynika to z przepisów prawa.

5. Dane nie będą przekazane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6. Dane będą przechowywane na czas realizacji umowy na obsługę prawną.

7. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

8. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych, gdy uzna Pan/i, że przetwarzanie danych osobowych Pani/a dotyczących narusza przepisy RODO.

9. Obowiązek podania danych wynika z przepisów prawa w zakresie przetwarzania w celach, o których mowa w pkt. 3, podanie danych wynika ze stosunku umownego i jest niezbędne w celu realizacji umowy. Podane danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych w związku z przetwarzaniem ich w celach wskazanych powyżej uniemożliwi Administratorowi realizacje umowy.

10. Pani/a dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.