Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych osób które przekażą dane osobowe do Kancelarii Radcy Prawnego Małgorzaty Regulskiej-Cieślak jest radca prawny Małgorzata Regulska-Cieślak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzaty Regulskiej-Cieślak”, ul. Bagatela 10/6, 00-585 Warszawa.

2. W sprawach związanych z danymi osobowymi, o których stanowi pkt 1 proszę kontaktować się z radcą prawnym Małgorzatą Regulską-Cieślak, e-mail: kancelaria@prawna.warszawa.pl, lub: m.regulska-cieslak@kancelaria-mregulska.pl, tel. 508 644 297.

3. Dane będą przetwarzane w celu realizacji zadań wynikających z zawarcia umowy na realizację usługi prawnej (art. 6 ust. 1 pkt b RODO) lub też na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (za zgodą tej osoby wyrażoną poprzez udostępnienie swoich danych podmiotowi wskazanemu w pkt 1 powyżej). Dane będą przetwarzane również w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, wynikających z prawa Unii lub prawa polskiego, do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, za które administrator uznaje w szczególności: dochodzenie, ustalenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, ustalanie konfliktów interesów i naruszeń etycznych w zakresie niezbędnym do przeciwdziałania nadużyciom, jak również świadczenie usług na rzecz klienta, w sytuacji, w których interes klienta jest nadrzędny wobec interesów, praw i wolności osoby, których dane dotyczą.

4. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż wynika to z przepisów prawa lub z zawartych umów np. na hosting, czy też na obsługę księgową.

5. Dane nie będą przekazane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6. Dane będą przechowywane na czas realizacji umowy na obsługę prawną, do czasu wygaśnięcia roszczeń, a gdy są przetwarzane na podstawie zgody – do czasu wycofania tej zgody.

7. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Gdy dane są przetwarzane na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sposób i trybie określonym w przepisach RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych, gdy uzna Pan/i, że przetwarzanie danych osobowych Pani/a dotyczących narusza przepisy RODO.

9. Obowiązek podania danych wynika z przepisów prawa w zakresie przetwarzania w celach, o których mowa w pkt. 3, podanie danych wynika ze stosunku umownego i jest niezbędne w celu realizacji umowy. Podane danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych w związku z przetwarzaniem ich w celach wskazanych powyżej uniemożliwi Administratorowi realizację celu tym umowy, której przedmiotem jest świadczenie pomocy prawnej.

10. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w indywidulanych przypadkach, w szczególności Pani/Pana dane osobowe nie będą  profilowane.