Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych osób które przekażą dane osobowe do Kancelarii Radcy Prawnego Małgorzaty Regulskiej-Cieślak jest radca prawny Małgorzata Regulska-Cieślak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzaty Regulskiej-Cieślak”, ul. Wilcza 29a/lok. 7, 00-544 Warszawa.
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z radcą prawnym Małgorzatą Regulską-Cieślak, e-mail: kancelaria@prawna.warszawa.pl, tel. 508 644 297.
 3. Dane będą przetwarzane:
 • w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą– podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. za zgodą tej osoby wyrażoną poprzez udostępnienie swoich danych podmiotowi wskazanemu w pkt 1 powyżej (dot. to przetwarzania danych szczególnych kategorii);
 • w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, wynikających z prawa Unii lub prawa polskiego (np. dane osobowe będą przetwarzane w celu dokonania rozliczeń);
 • do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, za które administrator uznaje w szczególności: dochodzenie, ustalenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego. W przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem, z Witryny (adres IP i informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies), Administrator przetwarza dane osobowe w celach analitycznych i statystycznych – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora polegający na analizowaniu aktywności użytkowników witryny kancelaria.prawna.warszawa.pl, w tym również badanie zainteresowań użytkowników tej strony daną tematyką w celu dopasowania treści najbardziej zbliżonych do preferencji użytkowników).
 • w celu przyjęcia zapytania kontaktowego, rozpatrzenia zapytania i udzielenia odpowiedzi na zapytanie skierowane przez użytkownika za pośrednictwem formularza kontaktowego. Dane osobowe są przetwarzane wówczas na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jako prawnie usprawiedliwiony interes Administratora.
 1. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż wynika to z przepisów prawa lub z zawartych umów np. na hosting, czy też na obsługę księgową.
 2. Dane nie będą przekazane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 3. Dane będą przechowywane na czas obsługi zapytania kontaktowego, na czas realizacji umowy na obsługę prawną, do czasu wygaśnięcia roszczeń, gdy są przetwarzane na podstawie zgody – do czasu wycofania tej zgody. Natomiast gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO do dnia wniesienia sprzeciwu przez podmiot danych.
 4. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Gdy dane są przetwarzane na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 5. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sposób i trybie określonym w przepisach RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych, gdy uzna Pan/i, że przetwarzanie danych osobowych Pani/a dotyczących narusza przepisy RODO.
 6. Podane danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych w związku z przetwarzaniem ich w celach wskazanych powyżej uniemożliwi Administratorowi realizację celu w tym umowy, której przedmiotem jest świadczenie pomocy prawnej, czy też wystosowania odpowiedzi na zapytanie przesłane przez formularz kontaktowy.
 7. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w indywidualnych przypadkach, w szczególności Pani/Pana dane osobowe nie będą  profilowane.