Usługi Prawne

Świadczymy usługi z prawa pracy, prawa handlowego i gospodarczego.

Oferta Kancelarii adresowana jest zarówno do klientów indywidualnych (osób fizycznych), do przedsiębiorców, jak i innych podmiotów rynkowych (np. instytucji non profit, instytucji kultury, etc). Kancelaria zajmuje się bowiem obsługą prawną firm, osób fizycznych, jak i innych podmiotów obecnych na rynku profesjonalnym.


W ramach świadczonych przez Kancelarię usług mogą Państwo:

 • zasięgnąć jednorazowej porady prawnej;
 • zlecić prowadzenie sprawy sądowej;
 • zlecić do zaopiniowania lub przygotowywania dokumenty prawne (umowy, pisma urzędowe, wezwania do zapłaty, wezwania do zaprzestania naruszeń, do wykonania świadczenia, regulaminy)
 • zlecić przygotowanie opinii prawnej;
 • zlecić przeprowadzenie audytu prawnego;
 • skorzystać ze stałej, bieżącej obsługi prawnej swojej firmy.

Usługi świadczone z zakresu prawa pracy obejmują:

 • reprezentowanie Klienta w sporach, zarówno na etapie przedsądowym (w tym w trakcie rozmów ugodowych) jak i w trakcie postępowania sądowego dotyczącego np.
  • mobbingu,
  • molestowania,
  • dyskryminacji,
  • nierównego traktowania,
  • odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę,
  • rozwiązania umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia i bez zachowania tego okresu,
  • ustalenia istnienia stosunku pracy,
  • zapłaty zaległego wynagrodzenia oraz innych świadczeń;
 • opiniowanie i sporządzanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych, w tym kontraktów menedżerskich, umów o zakazy konkurencji;
 • nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy, w tym: zatrudnianie i zwalnianie pracowników wysokiego szczebla i pracowników chronionych;
 • doradztwo w ramach procesów zwolnień grupowych – negocjowanie z organizacjami związkowymi, sporządzanie dokumentów prawnych, w tym porozumień z organizacjami związkowymi, regulaminów zwolnień grupowych, wzorów wypowiedzeń umów o pracę, porozumień;
 • doradztwo w ramach zwolnień indywidualnych;
 • doradztwo w dotyczące sporów zbiorowych pracy – negocjowanie z organizacjami związkowymi, sporządzanie dokumentów prawnych;
 • sporządzanie i opiniowanie układów zbiorowych pracy;
 • sporządzanie i opiniowanie regulaminów pracy, wynagradzania i premiowania;
 • sporządzanie i opiniowanie regulaminów zwolnień grupowych;
 • sporządzanie i opiniowanie pozostałych wewnątrzzakładowych aktów prawa pracy, w tym regulaminów programów dobrowolnych odejść;
 • sporządzanie i opiniowanie umów o pracę i kontraktów menedżerskich;
 • sporządzanie projektów umów o zakazie konkurencji oraz obsługa sporów powstałych na tle zakazu konkurencji, w tym sporów sądowych;
 • prowadzenie szkoleń i warsztatów;
 • negocjacje wewnętrznych aktów prawnych z organizacjami związkowymi i radami pracowników;
 • audyty prawne (due diligence);
 • ochrona danych osobowych w zatrudnieniu

W ramach oferty związanej z prawem pracy uzyskają Państwo pomoc zarówno z indywidualnego prawa pracy, jak i zbiorowego prawa pracy. W przypadku zbiorowego prawa pracy usługi obejmują współdziałanie ze związkami zawodowymi, rozwiązywanie sporów zbiorowych, przeprowadzanie procesu zwolnień grupowych, zwolnień indywidualnych, udział w negocjacjach nad regulaminami pracy, regulaminami wynagrodzeń, regulaminami zwolnień grupowych oraz układami zbiorowymi pracy.

Udzielamy również wsparcia w zakresie zastosowania prawa autorskiego w stosunkach pomiędzy pracodawcą a pracownikiem.

Usługi świadczone z zakresu prawa handlowego obejmują:

 • zakładanie i rejestracja spółek;
 • przygotowywanie statutów, regulaminów, uchwał i innych aktów wewnętrznych spółki;
 • obsługę posiedzeń organów spółek, w tym przygotowywanie projektów dokumentacji do odbycia i przeprowadzenia zgrromadzeń wspólników lub walnych zgromadzeń, posiedzeń zarządów i rad nadzorczych;
 • odwoływanie i powoływanie członków organów spółek;
 • rejestrację zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym;
 • sporządzenie opinii prawnych na tle interpretacji Kodeksu spółek handlowych i innych ustaw dotyczących funkcjonowania podmiotów gospodarczych;
 • doradztwo w zakresie sporów sądowych dot. m.in. odszkodowań od członków organów, uchylania, stwierdzenia nieważności uchwały zgromadzenia wspólników, walnego zgromadzenia;
 • doradztwo w zakresie sporów sądowych o ustalenie nieważności uchwały zarządu lub uchwały rady nadzorczej w trybie art. 189 kpc w związku z art. 58 kc.

Usługi świadczone z zakresu prawa gospodarczego obejmują:

 • obsługę transakcji związanych z zakupem systemów informatycznych oraz sprzętu informatycznego, teleinformatycznego;
 • sporządzanie, opiniowanie oraz negocjowanie umów nienazwanych (w tym również nietypowych) utrzymaniowych, serwisowych, wdrożeniowych;
 • sporządzanie, opiniowanie oraz negocjowanie umów najmu, dzierżawy, zlecenia, o dzieło, o roboty budowlane, leasingu innych nazwanych;
 • przeprowadzanie audytów prawnych (due dilligence);
 • przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz umów w ramach Prawa zamówień publicznych;
 • dochodzenie roszczeń związanych z wykonaniem lub niewykonaniem umów handlowych;
 • egzekwowanie wierzytelności na drodze sądowej.