Prawo dla członków zarządów i rad nadzorczych | Ustawa z 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami

Prawo dla członków zarządów i rad nadzorczych | Ustawa z 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami

Część 2 – Sytuacja rady nadzorczej. Wynagrodzenie członków rad nadzorczych

W dniu 26 lipca 2016 r. Prezydent RP podpisał ustawę z 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

W artykule zamieszczonym pod linkiem: http://kancelaria.prawna.warszawa.pl/prawo-dla-czlonkow-zarzadow-i-rad-nadzorczych-nowe-zasady-wynagradzania-w-spolkach-z-udzialem-skarbu-panstwa-jednostek-samorzadu-terytorialnego-i-ich-zwiazkow-oraz-panstwowych-i-komunalnych-osob-p/ opisane zostały zmiany jakie dotyczą członków zarządu, ale i zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy.

Dziś pora na omówienie sytuacji członków rad nadzorczych powstałej na bazie ww. ustawy.

1. Rada nadzorcza będzie miała wtórny obowiązek prawidłowego ukształtowania wynagrodzenia członków zarządu

Ustawa z 26 lipca 2016 r. to tzw. nowa ustawa kominowa. Wynika z niej, że nad prawidłowym ukształtowaniem zasad wynagrodzeń członków zarządu, narzuconych przez ustawę, ma czuwać również rada nadzorcza. W tym celu członek rady nadzorczej wybrany przez podmiot uprawniony do wykonywania praw udziałowych podpisuje specjalne oświadczenie (którego wzór będzie określony w rozporządzeniu) o przyjęciu obowiązku kształtowania w spółce wynagrodzeń członków organu zarządzającego zgodnie z ustawą

Gdy walne zgromadzenie spółki (rozumiane również jako zgromadzenie wspólników) nie przegłosuje projektów uchwał w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego, lub w ogóle nie podda ich pod głosowanie, a zatem w przypadku niepodjęcia przez walne zgromadzenie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego podmiot uprawniony do wykonywania praw udziałowych przekazuje członkom organu nadzorczego wskazanym przez podmiot uprawniony do wykonywania praw udziałowych informację o konieczności wykonania obowiązku poprzez wykonywanie uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz postanowień statutu dotyczących organu nadzorczego, w szczególności przy podejmowaniu uchwał.

2. Nowe zasady wynagradzania będą obowiązywać nie tylko członków zarządów, ale i członków rad nadzorczych

Nowa ustawa kominowa wprowadza nowe zasady wynagradzania dla członków rad nadzorczych. Członek rady nadzorczej ma mieć stałe miesięczne wynagrodzenie, a nadto uzależnione od wielkości spółki.
Podmiot uprawniony do wykonywania praw udziałowych ma doprowadzić do głosowania przez walne zgromadzenia lub przez zgromadzenie wspólników nad uchwałami w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu nadzorczego spółki (oraz członków organu zarządzającego) zgodnie z ustawą oraz oddaniu głosów za ich uchwaleniem.

Projekt tej uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu nadzorczego określał będzie wysokość wynagrodzenia miesięcznego członków organu nadzorczego na poziomie nieprzekraczającym iloczynu podstawy wymiaru (jest to wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego) oraz mnożnika, wynoszącego, odpowiednio, 0,5, 0,75, 1, 1,5 albo 2,75, w zależności od wielkości spółki. Jednocześnie ze względu na funkcję pełnioną w organie nadzorczym spółki lub uczestnictwo w funkcjonującym w jego ramach komitecie, projekt uchwały będzie mógł przewidywać podwyższenie wynagrodzenia członków organu nadzorczego do 10% w stosunku do wskazanych wyżej wysokości.

Uwaga! Tak jak już pisałam o tym wcześniej. Termin na podjecie odpowiednich uchwał przez zgromadzenie wspólników, czy też walne zgromadzenie mija z końcem czerwca 2017 r.